اکسکریپتویی چیست؟

اﮐﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ارز ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ارز ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎی ﺗﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﮐﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺎت آﻧﻠﺎﯾﻦ ارز ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

معامله را آغاز کنید

arrow
icon

سازندگان اکسکریپتویی

اﮐﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺟﻮان اوﻟﻮﯾﺖ اﮐﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

icon

هدف اکسکریپتویی

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ، ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻣﻠﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

icon

قابلیت های اکسکریپتویی

در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻠﺎﺗﯽ(ترید) اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰ ارز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ارز ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

icon

امنیت کیف پول

در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﮐﺴﮑﺮﯾﭙﺘﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺎورد.