time

00/03/20

دانمارک برای سازماندهی ارز های دیجیتال قوانین مالیاتی خود را تغییر می دهد.

article-img

دولت دانمارک قصد دارد برای رسیدگی به ارزهای دیجیتال قوانین مالیاتی خود را تغییر دهد، زیرا دریافته است که بر دو سوم تراکنش های ارز های دیجیتال به طور مناسب مالیات وضع نشده است. طبق گفته وزارت مالیات دانمارک قوانین فعلی این کشور برای رسیدگی به چالش های مربوط به ارز های دیجیتال مناسب نیست. این نهاد عنوان کرده که قوانین مالیاتی دانمارک در سال 1992 وضع شده است و ارز های دیجیتال را در بر نمی گیرد.